Igor Philtjens legt voor tweede keer eed af als gedeputeerde

03.12.2018 | # # # # # # # # 
Deel dit bericht
Limburgse provincieraad

Op maandag 3 december vond de installatievergadering van de Limburgse provincieraad plaats. Tijdens deze vergadering legt de nieuwe bestendige deputatie naar gewoonte de eed af. De komende legislatuur zal de deputatie bestaan uit Inge Moors (CD&V), Tom Vandeput (CD&V), Bert Lambrechts (N-VA) en mezelf (Open Vld). Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega-gedeputeerden en de partij de toekomst van Limburg vast te pakken en dingen in beweging te brengen.

Afslanking provinciebestuur
Waar er in de voorbije legislaturen nog 6 gedeputeerden waren, zijn het er voor de komende 6 jaar nog slechts 4. Ook het aantal provincieraadsleden daalt van 63 naar 31. Bovendien zijn we al sinds 1 januari 2018 niet langer bevoegd voor persoonsgebonden materies zoals sport, jeugd, welzijn, of cultuur mogen en kunnen we geen opcentiemen op de onroerende voorheffing meer innen. Dit kadert allemaal binnen het plan tot de afslanking van het provinciebestuur.

Voorbije legislatuur
In 2012 kreeg ik een eerste keer het vertrouwen van het partijbestuur om Open Vld te vertegenwoordigen in de deputatie, bevoegd voor toerisme en recreatie (Toerisme Limburg), cultuur, erfgoed en monumentenzorg, Bokrijk, Domein Dommelhof, ondersteuning van gemeentelijk en stedelijk beleid (kenniscentrum gemeenten) en facilitair beheer. Ik heb de afgelopen 6 jaar met toewijding en enthousiasme mijn verantwoordelijkheid genomen in de deputatie. We mogen zeker spreken van een succesvolle voorbije zes jaar. Op dat elan hoop ik verder te werken, samen met de steun van de partij.

We moeten ons inzetten voor hetgeen we van ver kunnen zien, voor wat het meest in beweging zet en het duurzaamste effect heeft. We moeten besturen zoals we bruggen bouwen: stabiel en robuust, gemaakt om generaties lang stand te houden.

Limbruggen voor de Limburg
Limburgers ‘limbruggen’: ze bouwen bruggen tussen mensen en tussen tijdsperiodes. Zo komen onverwachte combinaties tot stand: tussen kunst en economie, geschiedenis en toerisme, innovatie en recreatie, natuur en cultuur, jong en oud. Bruggen blijven bestaan, ook na het verschuiven van bevoegdheden. Het succes van het verleden zal ook het succes van de toekomst zijn.

Innoveren met ons verleden
We hebben dat in de vorige legislatuur bewezen met Bokrijk. We hebben daar het stigma van ‘oubollig, gestold verleden’ van ons afgeschud. Met innovaties als Fietsen door het Water en BKRK hebben we een eigentijds brandmerk in de plaats gezet. Met het verleden bewijzen we hoe Limburg eigentijds en trendsettend kan zijn. Aan het begin van de 21ste eeuw vergroot Bokrijk haar impact en verbinden we vele sectoren van onze provincie, de (vrijetijds)economie, erfgoed en natuur in het bijzonder, maar ook de maakindustrie. We moeten verder bouwen zodat Bokrijk (en dus ook Limburg) nooit meer een scheldwoord kan worden! Bokrijk evolueert mee en schrijft verder aan haar geschiedenis met de ambitie om de hekken rond het domein weg te nemen. Bokrijk wordt het centrale park van Limburg, waar de Limburgers en onze gasten het DNA van onze provincie echt kunnen ervaren en de fietshub voor verdere ontdekking van het Limburgse fietsparadijs.

Groei door gastvrijheid
Wat Bokrijk doet voor het domein, doet Toerisme Limburg voor heel de provincie: innovatief bouwen met wat er is en samenwerking zoeken buiten de eigen sector. De vrijetijdseconomie is een trekker voor de provincie. We maakten  een volwaardige economie van het ontvangen van onze gasten – zo noemen wij onze toeristen. Door sectorgericht te werken, de publieke en private sector te verbinden, vergroten we onze slagkracht in bestemmingsontwikkeling en -promotie.

In de komende legislatuur maken we van Toerisme Limburg nog meer die XL-organisatie. We transformeren naar Visit Limburg waarbij we meer dan ooit onze internationale ambitie tonen. We kijken over de grens om met Nederlands Limburg en Toerisme Vlaanderen ons te profileren in het buitenland. We treden ook buiten de grenzen van het toeristische domein: verbinding met de triple helix onderwijs-overheid-ondernemers wordt cruciaal om ons volledige potentieel te benutten. Kijk maar naar de opportuniteiten in het connecteren van onze kenniseconomie met het zakentoerisme. We gaan die kennis verzamelen en teruggeven aan onze partners om onze troeven rond gastvrijheid, kwaliteit en diversiteit nog beter uit te spelen.

Zo bouwen we het merk Limburg vanuit ons DNA. We gaan voor een betekenisvol en waardevol toerisme, dat goed is voor iedereen. Voor onze gasten en voor de Limburgers. En vooral voor zij die er het meest nood aan vakantie hebben: zorgbehoevenden en mensen met financiële beperkingen.

Ons marktleiderschap in het fietsen bestendigen
Tijdens de komende legislatuur vieren we 25 jaar Fietsroutenetwerk. Limburg is wereldwijd vermaard om die meer dan 2.000 km topkwaliteit aan fietspaden. Maar de concurrenten staan niet stil en de fietser ook niet. Zeker niet diegene op de Speedelecs. We moeten dus slim blijven inzetten op de excellente gebruikerservaring. De functionele onderlaag verder uitbouwen met slimme bewegwijzering en verlichting bijvoorbeeld. Op die onderlaag moeten we gericht topbeleving bouwen. In het verlengde van fietsen door het water, gaan we door de bomen, onder de grond en over de Heide. Zo creëren we iconische attractiepolen, met als sluitstuk een heuse fiets-Limbrug over de Maas, symbool voor verbinding tussen de Limburgen en de Euregio.

Limbruggen bouwen vanuit ons erfgoed
Een belangrijke onderscheidende factor voor Limburg is ons erfgoed. Al het gaat niet zozeer om wat er is, wel om wat je er mee doet. Kijk maar naar hoe we ons mijnerfgoed hebben ingezet en herbestemd. Daartoe creëren we nieuwe impulsen met het investeringssubsidiereglement’ E-xtra in het Kwadraat’ in het herbestemmingsdebat rond onroerend erfgoed in Limburg. Dit moet de start zijn om de komende jaren vooruitziend en in een voorbeeldrol de grote herbestemmingsuitdagingen in de provincie aan te vatten.

De volgende stap wordt het aaneenschakelen van die verschillende erfgoedpolen. Met be-MINE pit brengen we de zeven mijnsites inhoudelijk samen om ze nog meer internationale uitstraling te geven en een toegangspoort voor de Mijnstreek te creëren. Door het kolenspoor een functionele-recreatieve bestemming te geven met de ‘mine-trail’ creëren we een lint van 60km, langer dan de kust, dat de mijngemeenten terug lieert. En datzelfde principe kunnen we toepassen in het Haspengouw, met het fruitspoor tussen Tongeren en Sint-Truiden, een kans om ook het Provinciaal Domein Nieuwenhoven en de historische natuurlijke corridor met de stad te herstellen.

De kracht en verbindende factor van die Limburgse natuur is niet te onderschatten. Het verbinden van de Regionale landschappen tot 1 Limburgs landschapsbeheer is de sleutel om ons natuurbehoud te bestendigen.

Het provinciebestuur als Limbruggen-bouwer
Het LimBrug-principe moet in de eerste plaats binnen het provinciebestuur leven. Onze administratie is een bruggenbouwer voor de lokale overheden en organisaties. De provincie is een partner die hen meer slagkracht geeft zoals bij het faciliteren van groepsaankopen, of het inbrengen en uitwisselen van kennis. We gaan de hard- en software van de provincie slim inzetten, ten dienste van de Limburgers. Zo wordt de provincie een echt huis voor de Limburger.

De ondersteuning van lokale besturen een niveau optillen
Lokale besturen staan als eerstelijnsoverheid onder voogdij van Vlaanderen. De voogdijoverheid legt taken op, kent bevoegdheden toe en schrijft procedures voor. Tot op een zekere hoogte – en vanop een zekere afstand – biedt de Vlaamse overheid hierbij duiding, informatie en feedback. De vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is de ledenorganisatie van de Vlaamse lokale besturen. Het provinciebestuur Limburg heeft vanuit een rijke traditie een sterke band met haar lokale besturen. Die relatie is veel minder formalistisch en hiërarchisch van aard en vertaalt zich veeleer als een vorm van partnership. De ondersteuning en dienstverlening van het provinciebestuur Limburg onderscheidt zich door een sterke lokale verankering, minutieus maatwerk en haar verbindend karakter (netwerking).

Het provinciebestuur heeft in haar relatie tot lokale besturen vele pijlen op haar boog. Up to date data en a la carte analyse brengen de lokale samenleving treffend in kaart. Expertise en knowhow is op afroep beschikbaar en ontsluiten we gestructureerd en doelgericht (bv. Rond de Tafel; studiedagen; informatiebijeenkomsten). Lokale dynamiek en daadkracht stimuleren, faciliteren en ondersteunen we substantieel (bv. subsidies). Bovenlokale projecten verbinden, zorgen voor draagvlak, genereren meerwaarde (cfr. gebiedsgerichte werking; toerisme)

Het provinciebestuur kan en wil haar partnership met de Limburgse lokale besturen een extra dimensie geven door de “lokale toets” in haar werking te integreren. In casu gaan met ingang van deze legislatuur alle bestuurlijke beslissingen en handelingen van het provinciebestuur impliciet gepaard met de “lokale toets”: we screenen zo elk aspect van onze werking op de mogelijke repercussies voor lokale besturen. Bedoeling is om alle handelingen en beslissingen in de mate van het mogelijke aan te passen en te vertalen naar de maximaal mogelijke meerwaarde voor onze Limburgse lokale besturen.