Kenniscentrum ondersteunt gemeenten in hun beleid

27.04.2018 | # # # # # 
Deel dit bericht
Kenniscentrum

Met ‘Rond de Tafel’-sessies informeert en begeleidt de provincie Limburg de Limburgse gemeenten rond specifieke thema’s en onderwerpen. Dit alles gebeurt vraag-gestuurd in functie van de behoeften van de lokale besturen, maar het initiatief kan ook van het kenniscentrum van de provincie zelf uitgaan. In onze provincie zijn er geen grote centrumsteden die een trekkersrol kunnen vervullen voor de hele regio. Dat is meteen ook de verklaring waarom de provincie hier als instelling zo’n belangrijke rol heeft en die ook consequent wil invullen. Dat gebeurt o.a. via het kenniscentrum van de provincie.

Met ons kenniscentrum houden we de vinger aan de pols van de Limburgse steden en gemeenten. En die steden en gemeenten kunnen op hun beurt dan weer een beroep doen op de kennis en expertise van het kenniscentrum. Deze ondersteuningsinitiatieven bestaan al geruime tijd. Wel nieuw is dat dit alles nu gestroomlijnd wordt onder de noemer ‘Rond de Tafel’-sessies, waarbij de provincie – binnen het globale kader ‘Limburg uw partner’ – de lokale besturen informeert en begeleidt rond specifieke thema’s en onderwerpen.

We dekken meerdere tafels, elk per afzonderlijk thema. De lokale besturen eten bij ons à la carte. Al onze schotels stellen we samen met verse kennis en up to date info en serveren we met een glaasje knowhow.

Ervaringen uitwisselen en samenwerkingsverbanden opzetten
Dit betekent concreet dat er themavergaderingen worden georganiseerd. Het thema wordt naar voren geschoven door de steden en gemeenten zelf, dan wel door de provincie indien zij hier een sterke nood toe voelt. Het kenniscentrum en experten zorgen voor de input. Doordat de lokale besturen samen rond de tafel zitten, kunnen ze ook ervaringen uitwisselen en samenwerkingsverbanden opzetten. Dat komt de gemeenten ook financieel ten goede.

 

“Met ons provinciaal Kenniscentrum vangen we het ontbreken van een grote centrumstad op”

 

Zo was er recent een ‘Rond de Tafel’-sessie rond informatieveiligheid. Het is een thema dat sterk leeft, ook bij de gemeenten. Voor deze sessie hebben we expert Frank Robben gevraagd om aan de hand van praktijkvoorbeelden de principes van gegevensbescherming-effect-beoordeling (GEB) toe te lichten. Verder reikte hij de lokale besturen concrete en makkelijk toepasbare praktische tools en methodieken aan om dit in de praktijk om te zetten.

Stemmen in rusthuizen en woonzorgscentra
Een andere ‘Rond de Tafel’-sessie die op stapel staat, is die over stemmen in het rusthuis. Cijfers tonen aan dat 90 procent van de bewoners van woonzorgcentra zelf geen stem uitbrengen maar een volmacht geven aan een familielid. Nochtans is de politieke vertegenwoordiging van deze groep mensen een belangrijk maatschappelijk thema. Daarom heeft de provincieraad reeds in februari aan de deputatie de opdracht gegeven om stemmen in de woonzorgcentra mogelijk te maken door een draaiboek uit te werken. Op 23 mei brengen we tijdens een ‘Rond de Tafel’-sessie de lokale besturen en vertegenwoordigers van de Limburgse rusthuissector samen hoe we dit concreet op het terrein kunnen realiseren.

Lees het artikel in de krant (.pdf)