Toerisme is economische groeisector in Limburg – Interview STERCK. magazine

21.02.2018 | # # # # # 
Deel dit bericht

De sluiting van Ford Genk was voor de toeristische sector in Limburg aanleiding om met een vernieuwd programma en extra middelen de bestaande groei op duurzame wijze te versterken. Het aantal overnachtingen in Limburg steeg alvast met 16 procent. De aanpak om meer (zaken)toeristen naar Limburg te brengen werpt zijn vruchten af en leidt tot meer omzet en meer jobs binnen de vrijetijdseconomie.

STERCK. Hoe belang­rijk is de toeristische sector voor Limburg?

Igor Philtjens: “Als je puur gaat kijken naar tewerkstelling, dan is 9% van alle werkne­mers in Limburg actief in de vrijetijdseconomie. Het gaat dan om 31.352 directe en indirecte jobs. Belangrijk is dat het gaat om jobs die men alleen hier kan uitvoeren en die sterk verankerd zijn. Het is heel duurzame tewerkstel­ling voor alle mogelijke oplei­dingsniveaus. En dat zeggen we niet zelf. Die cijfers wor­den gehaald uit de NACE-Codes van ondernemingen en komen tot stand volgens een berekeningsmethodiek van de World Tourism Organization. Zo weten we dat de vrijetijds­economie in Limburg elk jaar goed is voor ruim 1 miljard euro omzet. Dat is 2,3% van de totale omzet in Limburg.”

Toerisme is economische groeisector in Limburg

STERCK. De toeristische sector kent een flinke groei in Limburg?

Philtjens: “Als we 2016 met 2012 vergelijken, dan zien we zowel in het aantal overnachtingen als in het aantal aankomsten een stijging van ongeveer 16 procent. We telden een jaar geleden 4,1 miljoen overnach­tingen. Ook het aantal logies is met bijna 21,8 procent toe­genomen. Alleen het totaal aantal ondernemingen in de vrijetijdseconomie is licht­jes gedaald. Een ondernemer die een zaak wil opstarten, vraagt een goede investeringsomgeving en degelijke rand­voorwaarden. Die omgeving willen we als overheid voor een stuk creëren door ons met sterke marketing en concrete projecten te positioneren als de tweede toeristische regio van het land. Ondernemers zien daar een return on invest­ment in. Het zijn uiteinde­lijk zij die jobs en welvaart creëren. En we zien nu aan de cijfers dat alle inspannin­gen vruchten afwerpen.”

STERCK. Vanwaar komt die stijging?

Philtjens: “Na de sluiting van Ford Genk heeft de experten­groep onder leiding van pro­fessor Herman Daems gekeken wat Limburg nodig heeft om duurzame economische groei te creëren. De experts hebben 8 business cases geselecteerd waarvan de vrijetijdseconomie er één is. De andere zijn bijna allemaal meer hightechsecto­ren zoals life sciences, clean tech, smart energy, … Er was al een stevige basis gelegd en die willen we nu nog verder ont­wikkelen. We doen dat op twee grote assen: de versterking van onze toeristische positione­ring en de versterking van het toeristisch ondernemerschap.

Op het vlak van onze toeristi­sche positionering zetten we volop in op Limburg als favo­riete dichtbij-bestemming. Niet alleen met mooie brochu­res, maar ook met ingrepen in het landschap en projecten zoals ‘Fietsen door het water’. We willen dat toeristen bij fiet­sen spontaan aan Limburg gaan denken. Met de versterking van toeris­tisch ondernemerschap willen we onze ondernemers stimu­leren om samen met ons te investeren in een verhoging van de kwaliteit en de beleving. Daarbij treden we op als een partner. Wat verwacht de toe­rist en hoe kunnen we dat ver­talen naar onze kleinschalige logies? We gaan dat monitoren en op bepaalde lijnen ook financieel ondersteunen.”

Kwaliteit en beleving

STERCK. Kan u enkele con­crete voorbeelden geven?

Philtjens: “We zijn drie jaar geleden bijvoorbeeld een digi­tale boekingscentrale gestart zodat de – vaak kleinscha­lige – Limburgse logies ook online boekingen kunnen realiseren, zonder grote com­missies te betalen. Een project als ‘Fietsen door het water’ is op korte tijd the place to be geworden voor fietsers uit heel Vlaanderen en bij uitbreiding de Euregio. Meer dan 350.000 fietsers en nog meer wande­laars uit alle windstreken heb­ben de hotspot al bezocht. We zien dat er in een straal van 30 à 35 km een exponentiële toename is van fietsgebruik. Zulke projecten deinen dus uit op de Limburgse kaart. We breiden die fietsprojecten nu uit met ‘Fietsen door de bomen’ in Bosland, ‘Fietsen door de heide’ in het Natio­naal Park Hoge Kempen en ‘Fietsen onder de grond’ in de Mergelgrotten van Riemst. We zijn koploper geweest door het fietsroutenetwerk uit te vinden. Nu willen we koploper blijven door bele­vingsvol fietsen te garanderen. Dat is wat de toerist zoekt.

Een ander voorbeeld is ‘Bok­rijk Brandmerkt’, waarmee we ambachtelijk vakmanschap op een hoger niveau willen tillen en Domein Bokrijk nog meer levendig willen maken. We willen de authenticiteit laten herleven. Bokrijk is een onont­gonnen goudmijn die nog heel veel potentieel heeft. Daarbij trachten we ook technisch talent door te laten groeien naar ondernemerschap en spelen we in op de consumententrend waarbij men op zoek is naar authentieke ambachtelijke pro­ducten. Maar het kan ook heel kleinschalig. Hoe kan je bijvoor­beeld de cross-over maken tus­sen een kleinschalige B&B en de boer aan de overkant van de straat waar de kinderen op de boerderij kunnen gaan kijken?”

Limburg fietsparadijs

STERCK. Welke toeristi­sche troeven kunnen we in Limburg uitspelen?

Philtjens: “Drie pijlers maken van Limburg een uitgelezen paradijs om te verblijven. De universele troef voor Limburg is de gastvrijheid en de exquise gastronomie. De goesting en het enthousiasme in Limburg stralen af op de toerist die met de glimlach ontvangen wordt. Dat is niet zo vanzelf­sprekend als het lijkt. En dat wordt vrij vertaald in een zeer gediversifieerd aanbod van overnachtingsmodules: van kampeervlot over trendy B&B’s tot vijfsterren designhotels. Limburg is ook gezegend met talrijke topchefs die gebeiteld staan in de Gault&Millau en de Michelingids, afgewisseld met exquise brasserieën, koffiebars en uitgelezen B&B-cuisines.

En daarnaast is en blijft onze belangrijkste troef het Fietsparadijs Limburg met 2.000 km bewegwijzerd fietsple­zier. Het fietsroutenetwerk is één van de hoofdredenen om voor een verblijf in Limburg te kiezen. Daarom blijven we investeren in fietsbeleving.

Tot slot heb je op enkele tien­tallen kilometer voor elk wat wils: van industrieel tot archeologisch verleden, gastro­nomie, sterke streekproducten, een wijncultuur die opkomt, natuur met het Nationaal Park en Bosland. Je moet in andere landen soms heel veel kilo­meters rijden om in andere omgeving terecht te komen.

Een uitdaging voor ons schuilt er nu nog in om onze grote troeven zoals de natuur en de rust niet te verkwanselen. We willen het seizoen daarom zoveel mogelijk spreiden over 365 dagen zodat niet iedereen tegelijk komt. De bloesems in Haspengouw zijn heel mooi. Maar als de vruchten aan de boom hangen is het ook uniek, en zelfs als er geen vruchten hangen is het een zeer mooi landschap. Zo werken we aan een verbreding van het seizoen.”

 

“We willen inzetten op een verhoging van de kwaliteit en de beleving.”

 

Toerisme Limburg is uniek model

Binnen Toerisme Limburg vzw participeren de 44 gemeentes waarbij ze een bijdrage betalen per inwoner en tege­lijk interactie hebben met de toeristische ondernemers in hun regio. Momenteel zijn er al 448 partners betrokken, goed voor een bijdrage van 1,5 miljoen euro. Die wordt verdrievoudigd door de provincie. Dat maakt het onder meer mogelijk om op grote schaal samen promotie te voeren en de inkoopkracht te verhogen zoals met de Limburg Vakantiegids die op 400.000 exemplaren verdeeld.

 

Klik hier voor het origineel artikel.