Geen vergunning voor windturbinepark in Sint-Joris, Alken

26.04.2018 | # # # # # # 
Deel dit bericht
Windmolens Alken

Op donderdag 26 april 2018 werd de omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw en exploitatie van twee windturbines in Sint-Joris (Alken) geweigerd door de deputatie van Limburg. Dit in navolging van het negatieve advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC). 

Het milieu ligt de Alkenaren en het Alkense gemeentebestuur nauw aan het hart. Talrijke initiatieven zoals de Klimaatbende en Forest in One Day tonen dat aan. Alken is een gemeente met heel veel groen waar het aangenaam is om te wonen. Als gemeentebestuur willen wij erover waken dat de volgende generaties ook kunnen genieten van de mooie natuur en de gezonde lucht.

Gunstig advies van College Burgemeester en Schepenen
Er werden 57 bezwaarschriften ingediend op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een windturbinepark in Sint-Joris die onder andere betrekking hadden op geluidsoverlast, slagschaduw, visuele hinder en locatieproblemen. Het College van Burgemeester en Schepenen van Alken gaf begin 2018 een gunstig advies met voorwaarden die de hinder voor de inwoners van Alken tot een minimum moesten brengen. Windturbines zijn groene energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Bovendien is wind gratis én onuitputtelijk. Daardoor zijn windturbines een interessante alternatieve energiebron. Toch moet er blijvend op gewaakt worden dat dit niet ten koste gaat van de Alkenaren zelf.

Weigering door Limburgse deputatie
De provinciale omgevingsvergunningscommissie gaf een negatief advies. Enerzijds omdat de geluidshinder veroorzaakt door aangevraagde project niet tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden en daardoor bij voldoende wind stilgelegd moeten worden. Anderzijds zouden de turbines ook regelmatig stilgelegd moeten worden om de natuurwaarden niet te schenden. Bovendien bleek ook de locatie volgens het Windplan Limburg niet geschikt voor het plaatsen van windturbines. In navolging van het negatieve advies besloot de deputatie om geen vergunning af te leveren.

Een algemeen en structureel plan
Toch willen we ons steentje blijven bijdragen aan een klimaatneutraal Alken, Limburg, Vlaanderen en België. Hiervoor moet er een algemeen en structureel plan om de CO2-doelstellingen te realiseren opgemaakt worden met voldoende draagvlak op lokaal en nationaal niveau. Daarom willen we samen met alle betrokken partijen daar snel werk van maken. Want het is onze verantwoordelijkheid en plicht om zorg te dragen voor ons milieu.