Provincie Limburg promoot stemmen in rusthuizen

21.06.2018 | # # # # # 
Deel dit bericht
Rusthuis Alken

Op 21 februari gaf de provincieraad de opdracht aan de deputatie  om een draaiboek op te stellen met als doel gemeentebesturen te ondersteunen en motiveren om bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen stembureaus in te richten in woonzorgcentra. Tijdens een ‘Rond de Tafel’-sessie met als thema ‘stemmen in het rusthuis’ op 21 juni bracht het provinciebestuur beleidsverantwoordelijken en vertegenwoordigers van de Limburgse rusthuissector samen om het draaiboek voor te stellen.

Limburg uw partner
In tegenstelling tot andere provincies heeft Limburg geen grote centrumsteden die een trekkersrol op zich kunnen nemen.Het provinciebestuur Limburg heeft daarom een belangrijke bovenlokale rol die we volgens mij moeten blijven verdedigen. De vele ondersteuningsinitiatieven die al geruime tijd bestaan naar lokale besturen toe,  worden sinds kort gestroomlijnd en ondergebracht onder de noemer ‘Rond de Tafel’-sessies, waar de provincie binnen het globale kader ‘Limburg uw partner’ de lokale besturen informeert en begeleid rond specifieke thema’s en onderwerpen. De organisatie van deze sessies gebeurt in de eerste plaats vraaggestuurd. Door de vinger aan de pols te houden, weet het provinciebestuur de heersende noden van de lokale besturen te detecteren en er gehoor aan te geven.

Voorstel van provincieraadslid
In dit geval was het provincieraadslid Pol Rutten die een voorstel indiende om de lokale besturen te ondersteunen in de organisatie van stembureaus in rusthuizen. De voltallige provincieraad was het eens met die suggestie waarop de deputatie de opdracht kreeg om een draaiboek op te stellen voor de lokale besturen. Daarmee het provinciebestuur hoopt de lokale besturen én zorgcentra te overtuigen om stemlokalen in te richten in woonzorgcentra.

Almaar toenemende vergrijzing
Het aantal ouderen in onze samenleving blijft stijgen. De politieke vertegenwoordiging van deze groep is dan ook een belangrijk maatschappelijk thema. Het is daarom een jammere vaststelling dat 90% van de bewoners van woonzorgcentra zelf geen stem uitbrengt. Veelal vervullen zij hun opkomstplicht door een volmacht te geven aan een familielid.Maar oud wil niet zeggen afgeschreven. Integendeel, ouderen hebben nog heel veel te bieden. Daarom stimuleren we de lokale overheid om als bestuur het dichtst bij de burger, ouderen als volwaardige gesprekspartner te beschouwen. Want elke mening telt.

Samen met het provinciebestuur roep ik de Limburgse woonzorgcentra op om in samenwerking met de gemeenten de deuren te openen op 14 oktober. Niet alleen geven we de bewoners van de centra de kans om hun stem te laten gelden, bovendien verenigen we hierdoor jong en oud en laten we hen samen kiezen voor hun toekomst.