Provincieraad beslist over de opheffing van subsidiereglementen

19.06.2013 | # # # # # 
Deel dit bericht
igor philtjens vld provincie

Vandaag, woensdag 19  juni 2013, beslist  de provincieraad over de opheffing van 17 subsidiereglementen ten gevolge van de interne staatshervorming. Het betreft reglementen binnen de beleidsdomeinen cultuur,  sport, wonen en welzijn.

Tijdens de provincieraad van 15 mei laatstleden werd het bestuursakkoord tussen de Vlaamse overheid en het provinciebestuur goedgekeurd. Dit bestuursakkoord treedt in voege op 1 januari 2014;  is het sluitstuk van de interne staatshervorming én bepaalt welke taken en bevoegdheden de provinciebesturen nog mogen opnemen.

Dit maakt dat een aantal taken die tot dusver door de provinciebesturen opgenomen werden niet meer ingevuld mogen worden,  en  overgenomen worden door Vlaanderen.  De gewijzigde taakstelling maakt dat een aantal subsidiereglementen niet meer kunnen toegepast worden. Bijgevolg  worden ze nu aan de provincieraad voorgelegd om afgeschaft te worden.

Over welke subsidiereglementen gaat het nu concreet:

 

1. Reglement “Spreidende producerende culturele centra – werking”

Alle culturele centra die eerder  in aanmerking komen voor een provinciale en Vlaamse subsidie, zullen vanaf 1 januari 2014 niet langer subsidies ontvangen van de provincie Limburg.  Concreet gaat het om de volgende organisaties:

 • Cultureel Centrum Hasselt
 • Cultureel Centrum Genk
 • De Velinx Tongeren
 • Cultureel Centrum De Bogaard Sint-Truiden
 • Cultureel Centrum Maasmechelen
 • Cultureel Centrum De Adelberg Lommel
 • Muziekodroom
 • Kunstencentrum BELGIE
 • FLACC – werkplaats beeldende kunsten

Alle hierboven beschreven centra zijn immers Vlaams erkend.  Afhankelijk van het dossier dat ze hiervoor indienden bij de Vlaamse overheid, hebben ze een Vlaamse erkenning die twee, vier, vijf of zes jaar loopt. De huidige erkenningen lopen af tussen eind 2013 en eind 2016.
Voor de culturele centra, geldt een volledige verevening van 100 %. Voor Muziekodroom, Kunstencentrum BELGIE en FLACC geldt een verevening van 80 % van de provinciale subsidie. De resterende 20 % mag in het kader van het provinciaal cultuurbeleid ingezet worden als ondersteuning aan projecten met een bovenlokale uitstraling.

 

2. Reglement “Subsidiëring van professionele Limburgse theatergezelschappen – Werking”

De interne staatshervorming bepaalt dat de subsidiëring van Limburgse professionele theatergezelschappen geen provinciale opdracht meer is. Enkel theatergezelschap De Queeste ontving  in het kader van dit reglement een jaarlijkse werkingssubsidie  van de provincie.  Aangezien De Queeste door Vlaanderen is erkend als professioneel theatergezelschap, kan het niet meer in aanmerking komen voor provinciale werkingssubsidies.

 

3. “Reglement betreffende de subsidiëring van Limburgse verbonden van gepensioneerden”

In 2012 ontvingen de volgende verbonden van gepensioneerden een subsidie:

 • OKRA Limburg
 • Liberale Bonden Gepensioneerden
 • S-plus
 • NEOS Limburg
 • ACV Pensioen
 • Fedos Limburg
 • Vlaamse Actieve Senioren.

De subsidie voor 2013 moet nog toegekend worden. De interne staatshervorming bepaalt dat het sociaal-cultureel volwassenenwerk van bovenlokaal belang structureel mag ondersteund worden door de provincies, met uitzondering van de ondersteuning aan organisaties die structureel gesubsidieerd worden op basis van de Vlaamse vigerende regelgeving met betrekking tot het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze subsidies  worden dan ook meegenomen in de verevening , met als gevolg dat de ondersteuning van 76 969,39 euro vanaf 1 januari 2014 betaald wordt vanuit Vlaamse subsidies.

 

4. “Provinciaal reglement voor een mobiliteitspremie voor taxivervoer van personen met een ernstige motorische handicap” (Limtax)

De interne staatshervorming bepaalt dat het verlenen van premies aan individuele burgers geen provinciale opdracht meer is. Het reglement stopt vanaf 19 juni 2013. De aanvraagtermijn voor het indienen vaneen subsidieaanvraag voor budget 2013 is namelijk reeds verstreken (15 oktober 2012).

 

5. Subsidiereglement “Premie voor het aangepast verbouwen van de woning voor ouderen en personen met een handicap”

Omdat het om subsidies aan individuen gaat en zowel  Vlaanderen als enkele gemeenten een ‘woningaanpassingspremie’ geven, kan de provincie die niet meer geven. De Vlaamse overheid betaalde in 2012  in onze provincie Limburg voor de renovatiepremies 19 293 730 euro uit met een gemiddelde premie van  4 697 euro per dossier . Voor de aanpassingspremies werd een bedrag van  2 696 460 euro uitbetaald met een  gemiddelde van   1 010 euro per dossier.  Tot dusver voorzag het Provinciebestuur Limburg jaarlijks 200 000 euro voor dit subsidiereglement. In het kader van een klantvriendelijke en correcte informatieplicht naar de burger en om burgers de nodige tijd te gunnen om de facturen van de nu reeds in uitvoering en/of kortelings geplande werken toch nog in te dienen, stelt de deputatie voor om het reglement op te heffen vanaf 1 januari 2014.

 

6. “Subsidiereglement voor provinciale verenigingen voor personen met een handicap”

De interne staatshervorming bepaalt dat het sociaal-cultureel volwassenenwerk van bovenlokaal belang structureel mag ondersteund worden door de provincies, behalve als zij recht hebben op Vlaamse  subsidies. In casu gaat het om:

 • VFG
 • MIVAL
 • KVG

Bovenvermelde organisaties worden allemaal gesubsidieerd door de Vlaamse overheid in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De provinciale subsidies worden meegenomen in de verevening, met als gevolg dat de ondersteuning van 30 000 euro vanaf 1 januari 2014 betaald wordt vanuit Vlaamse subsidies.

 

7. “Reglement betreffende de subsidiëring van provinciaal ingerichte diensten voor pre-en postnatale raadplegingen”

Kind en Preventie en Thuishulp worden door de Vlaamse overheid erkend als consultatiebureaus voor het jonge kind. De interne staatshervorming legt op dat door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde zorgorganisaties niet meer in aanmerking kunnen komen voor provinciale werkingssubsidies. In het kader van de interne staatshervorming heeft Vlaanderen meegedeeld dat het subsidiereglement in zijn huidige vorm moet stopgezet worden maar dat de subsidie van 7 400 euro niet wordt meegenomen in de verevening.

 

8. “Reglement betreffende de subsidiëring van aankoop, bouwen en verbouwen van voorzieningen voor personen met een handicap”

De provinciale subsidie bedraagt 10 % van het bedrag bepaald in het principieel akkoord van de  minister voor VIPA-subsidiëring en dit met een maximum subsidiebedrag van 125 000 euro.
De provinciale subsidie aan voorzieningen voor personen met een handicap is additioneel aan de Vlaamse investeringssubsidie. Daarnaast bepalen de interne staatshervorming en het bestuursakkoord dat de provincies enkel nog onder strikte voorwaarden een impulsbeleid mogen voeren dat bijdraagt tot het realiseren van een voldoende welzijns- en zorgaanbod. In het geval er historisch gegroeide tekorten zijn in een gebied, kan de provincie tijdelijke initiatieven nemen om het welzijns- en zorgaanbod in haar werkgebied minstens op het niveau van het Vlaamse gemiddelde te brengen.
Dit betekent dat het reglement in zijn huidige vorm niet kan behouden worden. De middelen verbonden aan dit reglement, zijnde 508 355,00 euro, worden niet meegenomen in de verevening. En kunnen in de toekomst nog ingezet worden voor impulsbeleid.
Als overgangsmaatregel zal in 2014 nog een subsidiebedrag (10% VIPA-subsidies met een maximumbedrag van 125 000 euro) voorzien worden voor organisaties van wie het VIPA-dossier na de uiterste indieningsdatum van het reglement nog werd goedgekeurd of die nog een goedkeuring verwachten, aangezien in hun financieel plan de provinciale betoelaging was ingecalculeerd.
Op basis van de gegevens van VIPA, komen de volgende organisaties in aanmerking voor maximaal de hierna vermelde 5  nominatieve subsidies:

 • OC Sint-Ferdinand (verbouwing hoofdgebouw) te Lummen – 125 000 euro
 • Vzw Tevona (uitbreiding tehuis niet-werkenden en dagcentrum) te Riemst  – 125 000 euro
 • Vzw De Meander (bezigheidslokalen annex grootkeuken // levering en plaatsing van 3 huisliften) te Dilsen-Stokkem –  127 804 euro
 • Vzw Ter Engelen (nieuwbouw tehuis niet-werkenden) te Maaseik -125 000 euro
 • Vzw KIDS (nieuwbouw semi-internaat) te Hasselt  – 125 000 euro

 

9. “Reglement betreffende de subsidiëring van centra voor geestelijke gezondheidszorg”

De interne staatshervorming legt op dat een door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde zorgorganisatie niet meer in aanmerking kan komen voor provinciale werkingssubsidies. In 2012 ontvingen de volgende centra voor geestelijke gezondheidszorg een subsidie ih.k.v. dit reglement:

 • CGG/LITP vzw Hasselt
 • DAGG Hasselt
 • VCGG vzw

De subsidie voor 2013 moet nog toegekend worden.  De aan de CGG’s betaalde subsidie wordt dan ook meegenomen in de verevening , met als gevolg dat de subsidie van 123 700 euro vanaf 1 januari 2014 zal toegevoegd worden aan de Vlaamse subsidie-enveloppe voor de CGG’s.

 

10. “Reglement betreffende de subsidiëring van dag- en revalidatiecentra”

De dag- en revalidatiecentra worden door de Vlaamse overheid erkend. De interne staatshervorming legt op dat door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde zorgorganisaties niet meer in aanmerking kunnen komen voor provinciale werkingssubsidies. In 2012 ontvingen de volgende dag- en revalidatiecentra een subsidie i.h.k.v. dit reglement:

 • CGG/LITP vzw Hasselt
 • Validag Lommel
 • De Appelboom Genk

De termijn voor het indienen van een subsidieaanvraag voor 2013 is reeds verstreken.  De subsidies worden overgeheveld naar Vlaanderen, met als gevolg dat de subsidie van 19 800 euro vanaf 1 januari 2014 zal toegevoegd worden aan de algemene subsidie-enveloppe van de Vlaamse Gemeenschap voor de geestelijke gezondheidszorg.

 

11. “Reglement betreffende de subsidiëring van dagverzorgingscentra voor ouderen”

Het reglement  regelt de subsidiëring van de door Vlaanderen erkende dagverzorgingscentra voor ouderen in Limburg. Het subsidiekrediet wordt jaarlijks verdeeld onder de rechthebbende dagverzorgingscentra voor ouderen op basis van hun bezettingsgraad. Gedurende de eerste drie jaar ontvangen de dagverzorgingscentra voor ouderen een vaste subsidie van 24 800 euro.
De subsidie voor 2013 moet nog toegekend worden.
De reeds gesubsidieerde dagverzorgingscentra worden door de Vlaamse overheid erkend. De interne staatshervorming legt op dat een door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde zorgorganisatie niet meer in aanmerking kan komen voor provinciale werkingssubsidies.
De aan de erkende dagverzorgingscentra betaalde subsidie wordt dan ook meegenomen in de verevening , met als gevolg dat de subsidie van 421 600,00 euro vanaf 1 januari 2014 zal toegevoegd worden aan de Vlaamse subsidies bestemd voor de dagverzorgingscentra.

 

12. “Provinciaal subsidiereglement voor de bevordering van de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en de woonzorgcentra”

De subsidie die voortvloeit uit dit reglement moet door de woonzorgcentra worden aangewend om vorming en consultancy in te kopen bij een voorziening uit de geestelijke gezondheidszorg, i.e. psychiatrisch ziekenhuis of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).
Door de interne staatshervorming komen door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde zorgorganisaties niet meer in aanmerking kunnen komen voor provinciale werkingssubsidies. De subsidies worden verevend, met als gevolg dat de subsidie van 109 900 euro vanaf 1 januari 2014 zal toegevoegd worden aan de Vlaamse subsidie-enveloppe voor de CGG’s.

 

13. “Reglement betreffende de subsidiëring van sociaal verhuurkantoren”

Het SVK-landschap in Limburg is bijna volledig ingekleurd. Een 4 –tal gemeenten hebben nog geen structurele samenwerking met een gesubsidieerd SVK, maar in elk van deze gemeenten zijn gesprekken tot toetreding lopende.
De recente wijzigingen in het Vlaamse subsidiebesluit voor erkenning en subsidiëring van SVK’s biedt bovendien ook geen financiële ruimte en kader meer voor een nieuw erkend en gesubsidieerd SVK in Limburg. Gemeenten worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij een bestaand SVK en de verdere groei van de bestaande SVK’s te versterken.
Enkel het jongste SVK in Limburg, SVK Houvast, kan als enige SVK in Limburg in 2013 nog een aanvraag indienen vóór 15 juli 2013 voor een aanvullende subsidie i.h.k.v. dit reglement. Dit reglement heeft zijn doel bereikt.
Omdat de provincie het beoogde doel met dit reglement heeft bereikt en de SVK-werking in Limburg haast gebiedsdekkend is, wordt voorgesteld om dit reglement op te heffen met ingang van 15 juli 2013.

 

14. “Subsidies voor diensten voor gezinszorg”

Het reglement  subsidieert de door Vlaanderen erkende diensten voor gezinszorg. Het subsidiekrediet wordt jaarlijks verdeeld onder de rechthebbende diensten volgens het aantal gepresteerde diensturen gezinszorg uitgevoerd in de provincie Limburg aan personen van 65 jaar of ouder waarvoor een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap werd ontvangen.
Het voorschot van de subsidie wordt toegekend o.b.v. het urencontingent gezinszorg, toegekend door de Vlaamse overheid. Het saldo van de subsidie wordt het volgende jaar toegekend o.b.v. de werkelijk gepresteerde uren gezinszorg.
Voor de 2012 kregen volgende organisaties subsidies:

 • Gezins- en bejaardenzorg Asabbane Mina
 • Familiehulp Limburg
 • Onafhankelijke Thuiszorgvereniging
 • Thuisverzorging De Eerste Lijn
 • Landelijke Thuiszorg vzw
 • Solidariteit voor het Gezin
 • Thuishulp
 • De Voorzorg Thuisverpleging

De subsidies voor de prestaties van 2013 moeten nog toegekend worden omdat de Vlaamse overheid nog geen beslissing genomen heeft over het urencontingent gezinszorg 2013.
Erkende diensten gezinszorg ontvangen werkingssubsidies van de Vlaamse overheid. De interne staatshervorming legt op dat een door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde zorgorganisatie niet meer in aanmerking kan komen voor provinciale werkingssubsidies. De aan de erkende diensten gezinszorg betaalde subsidies worden dan ook meegenomen in de verevening.
De Limburgse subsidie van 138 000 euro wordt samen met de subsidies van de vier andere provincies toegevoegd aan de Vlaamse subsidie-enveloppe voor de diensten gezinszorg.

 

15. “Reglement betreffende de ondersteuning mantelzorg”

De provinciale subsidiering is aanvullend op de gemeentelijke subsidie. Bovendien is dit een individuele premie. De interne staatshervorming legt op dat de provincie in principe geen rechtstreekse werking meer heeft naar de burger. In het kader van het bestuursakkoord is vastgelegd dat de provincies wel nog impulsbeleid kunnen ondernemen in zake het stimuleren van de vermaatschappelijking van de zorg zoals het ondersteunen van mantelzorgers.  Deze individuele premies voor een totaal bedrag van 20 000 euro wordt dan ook niet meegenomen in de verevening. Dit betekent dat de provincieraad in het budget 2014 een andere bestemming kan geven aan deze middelen.

 

16. “Subsidiereglement ter ondersteuning van de Limburgse bovenlokale competitie- en recreatiesportverenigingen- erkenningsvoorwaarden” en  “Subsidiereglement ter ondersteuning van de Limburgse bovenlokale competitie- en recreatiesportverenigingen – werkingssubsidie”

De Vlaamse sportfederaties worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De interne staatshervorming legt op dat provinciale afdelingen van Vlaamse erkende en gesubsidieerde sportfederaties (lees: bovenlokale sportverenigingen) niet meer in aanmerking kunnen komen voor jaarlijkse provinciale werkingssubsidies.
De betaalde subsidies worden dan ook meegenomen in de verevening (en dus in mindering gebracht in het provinciefonds), met als gevolg dat de ondersteuning van 146 800 euro vanaf 1 januari 2014 betaald zou worden vanuit Vlaanderen.
De subsidie voor 2013 moet nog toegekend worden.

 

17. “Reglement betreffende professionele oppashulp”

Het reglement regelt de toekenning van subsidies aan de professionele oppasdiensten werkzaam in de provincie Limburg. Enkel organisaties die vallen onder één van de Vlaamse erkenningsnormen komen in aanmerking voor deze subsidiëring.
Voor 2013 dienden volgende organisaties tijdig een aanvraag in:

 • IN-Z
 • Thuishulp
 • Wit-Gele Kruis
 • Solidariteit voor het Gezin.

IN-Z, Thuishulp, het Wit-Gele Kruis en Solidariteit voor het Gezin vallen onder één van de Vlaamse erkenningsnormen. De interne staatshervorming legt op dat een door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde zorgorganisatie niet meer in aanmerking kan komen voor provinciale werkingssubsidies. De betaalde subsidie wordt dan ook meegenomen in de verevening, met als gevolg dat de ondersteuning van 173 600 euro vanaf 1 januari 2014 betaald wordt vanuit Vlaamse subsidies.

 

Wat met reeds lopende dossiers?

Subsidiedossiers die nog in behandeling zijn bij de opheffing van dit reglement worden verder behandeld overeenkomstig de voorwaarden en de procedure bepaald in het betreffende reglement. De betalingsmodaliteiten, de verplichtingen na toekenning van een subsidie in het kader van het opgeheven reglement alsook de controle- en sanctiemogelijkheden ervan worden in voorkomend geval eveneens geregeld overeenkomstig het opgeheven reglement.
Betekent dit dat er in de toekomst geen nieuwe subsidiereglementen meer worden voorgelegd aan de provincieraad?
Zeker wel! Momenteel is de deputatie samen met de administratie bezig binnen het aangegeven kader  na te gaan hoe het beleidskader – dat aangereikt wordt door Vlaanderen – best ingevuld kan worden.
Voor het beleidsveld Sport dient de provincie in te zetten op zes aangelegenheden:

 • Het stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening (G-sport)
 • Het op vraag van de gemeenten stimuleren en ondersteunen van de regionale werking in de sportsector
 • Het ondersteunen of organiseren van bovenlokale sportevenementen
 • Het bouwen of subsidiëren van bovenlokale sportinfrastructuur
 • Het coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening
 • Het beheren van unieke bovenlokale instellingen in de sport

Voor het beleidsveld Welzijn en zorg zijn decretaaal vastgelegd:

 • Sociale kaart
 • Sociale planning
 • Netwerken ondersteunen
 • Impulsbeleid

Voor dit laatste kan ze invulling geven aan de volgende prioritieiten:

 • het faciliteren van een voldoende, kwalilteitsvol en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod;
 • het promoten van zorgberoepen;
 • het stimuleren van inclusief en participatief werken;
 • het stimuleren van de vermaatschappelijking van de zorg;
 • het ontwikkelen van innovatieve projecten;
 • het ondersteunen van lokale besturen in specifiek lokale of bovenlokale welzijns- en zorgdomeinen;
 • het bewaken van de  territoriale homogeniteit van het meso-bestuursniveau.

Binnen cultuur kan de provincie nog volgende subsidies verlenen:

 • projectsubsidies (impulsbeleid)
 • subsidies voor (de organisatie van)) wedstrijden en tornooien
 • werkingssubsidies aan organisaties met een bovenlokale werking, op voorwaarde dat zij niet Vlaams erkend zijn of door Vlaanderen worden gesubsidieerd

De provincie werkt aan een vernieuwd subsidie-instrumentarium , dat het provinciaal beleid kan versterken, dat doelt op een breed en gevarieerd kwalitatief cultuuraanbod in Limburg enerzijds en talentontwikkeling anderzijds.
Het is binnen deze Vlaamse krijtlijnen dat de deputatie vorm zal geven aan het toekomstig provinciaal beleid.