Provincie kandidaat voor aankoop Fruitspoor

23.06.2017 | # # # # # # 
Deel dit bericht
Fruitspoor

© Robin Reynders

Het Fruitspoor, de oude spoorverbinding van bijna 30 km tussen Sint-Truiden en Tongeren, heeft alles in huis om uit te groeien tot dé toproute van Haspengouw, met internationale uitstraling. Dit blijkt uit het  onderzoek dat Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, liet uitvoeren over de toekomst van Haspengouw. Daarom is het provinciebestuur kandidaat om de oude spoorbedding over te nemen van de NMBS.

In kader van het Gebiedsgericht Strategisch Project (GGSP) Haspengouw  liet gedeputeerde Inge Moors bestuderen welke acties kunnen ondernomen worden om de toekomst van Haspengouw te helpen versterken. Hieruit kwamen maar liefst 40 uitdagingen voor Haspengouw naar voren, waaruit vier sleutelkwesties werden geselecteerd:

  • de leefbaarheid in de dorpen
  • een gerichte economische positionering
  • de uitbouw van het toeristisch potentieel
  • de herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle hoeves

Gedeputeerde Moors (CD&V): “Haspengouw is een erg mooie en belangrijke streek binnen onze provincie. Toch zijn er een aantal uitdagingen die we moeten aanpakken. Eerst en vooral dreigt de leefbaarheid van onze Haspengouwse dorpen onder druk te komen. Hoewel hiervoor niet 1 specifieke oorzaak te achterhalen valt, spelen vooral het gebrekkige voorzieningenaanbod, de slechte bereikbaarheid en het verlies aan identiteit een belangrijke rol. We moeten ook bijkomende aandacht schenken aan onze kenmerkende en waardevolle, maar te vaak leegstaande, hoeves. Ze geven immers onze dorpen hun eigenheid. Haspengouw heeft ook nood aan een betere en gerichtere economische positionering. En, we moeten het toeristisch potentieel verder uitdiepen. Uit de studies blijkt dat de oude spoorverbinding “het Fruitspoor” alles heeft om gelijktijdig op de vier hoofduitdagingen in te zetten.”

Van enorme strategische waarde voor Haspengouw

Gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens: “Toerisme vormt een belangrijke economische pijler voor Haspengouw. In de streek zijn nu al veel toeristische faciliteiten en activiteiten aanwezig. Maar ze zijn vaak nog te weinig op elkaar afgestemd. Er is nood aan een echte trekker met internationale uitstraling. De oude route moet Haspengouw van haar mooiste kant in beeld brengen en zou kunnen uitgroeien tot dé top-belevingsroute van Haspengouw. Daarom willen we dit zeker onderzoeken.”

Gedeputeerde Inge Moors vult aan: “Maar de ambitie is hoger: de route moet de ruggengraat vormen voor verschillende andere projecten op vlak van lokale economie, recreatie, erfgoed, mobiliteit, landschap en ecologie.”

“Het Fruitspoor verbindt twee van de grootste steden uit Haspengouw (Sint-Truiden en Tongeren) en kan aangesloten worden op het toeristisch aanbod in de ruimere regio via een aantal knooppunten van het provinciaal fietsroutenetwerk. De route vertelt een verhaal, ligt centraal in de regio, verbindt de twee belangrijkste steden, ligt nagenoeg vlak, beschikt over verschillende ongelijkvloerse kruisingen en past binnen het project van fietsostrades. Op die manier kan er een meerwaarde voor de gehele regio gecreëerd worden.” aldus gedeputeerde Inge Moors.

Openbare verkoop NMBS

De NMBS heeft momenteel de intentie om het Fruitspoor via een openbare verkoop te verkopen. Gezien de route tot een hefboomproject met internationale uitstraling kan uitgroeien voor de hele regio, is het van belang dat het Provinciebestuur Limburg de route tracht te vrijwaren.

“We zijn op de hoogte van het gegeven dat de NMBS het tracé wil afstoten via een openbare verkoop. Mocht het tot een openbare verkoop komen, dan zijn we vanuit de provincie geïnteresseerd voor de totale oppervlakte van 26 ha 62 a 36 ca. Zo kunnen we de zone vrijwaren en de ontwikkelingen voor Haspengouw sturen. De komende maanden zullen meer duidelijkheid verschaffen. We zetten sowieso verder in op een innovatieve en toekomstgerichte visie voor het hele projectgebied,” besluit gedeputeerde Inge Moors.